Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Min2004Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 4 Deviations 394 Comments 619 Pageviews
×

Newest Deviations

Untitled-4 copy f :iconmin2004:Min2004 1 0 Untitled 5 copy :iconmin2004:Min2004 3 0 Untitled-1 copy copy :iconmin2004:Min2004 1 0
Mature content
Untitled-1 copy copy :iconmin2004:Min2004 1 0

Favourites

[SHARE] Flower Texture @realsumie :iconrealsumie:realsumie 63 21 + All My Emojis! (png's) :iconnatieditions00:natieditions00 756 194 Emoji set | 2O files. :iconmaleficeent:Maleficeent 583 77 +Pack Png GOT7|JB y Yugyeom :iconpohminit:Pohminit 18 2 [Pack Render #1] Ulzzang Bikini :iconyiichuu:YiiChuu 4 6 PSD FREE // BTS SUMMER PACKAGE 2016 :iconkyarasagami186:KyaraSagami186 265 387 | SHARE PSD PACK #2 | SUGA / YOONMIN / KOOKGA :iconfy0821:FY0821 191 92
Journal
- BIG SHARE (RES) Happy 80 watchers
- blog này share res
- Luật : WATCH + CMT + FAV = LẤY 
1. Bộ đầu đẹp
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/296798/
2. mấy trang trên toàn là chữ, cơ mà res đẹp
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/298852/?&p=21
3. khỏi chê
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/298831/?&p=7
4. Toàn Christmas ._.
https://fotki.yandex.ru/users/alponom84/album/297744/
5. đổi tí~
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/440823/?&p=4
6. Tiếp Hiếm + lạ + đẹp :v
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/440949/
7. giờ là biển :v
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/376153/
8. quá hiếm + độc lạ
https://fotki.yandex.ru/users/flipkens/album/376194/
9. Màu tươi cực 
https://fotki.yandex.ru/users/flipken
:iconconobamenhieu:conobamenhieu
:iconconobamenhieu:conobamenhieu 334 308
[Pack Render] UMARU DOMA :iconthe-knight-cytus:The-Knight-Cytus 130 152
Journal
Big Share Res
Bellooooo, hôm nay mình share res nha, tại nhìn mấy bộ res nghiện quá nên viết cái Journal này cũng coi như là lưu lại đấy, vừa chia sẻ cho mọi người luôn.
Một phần của bộ res này là tìm được theo tut của :iconElikwon:
Đây đều là res mình tự kiếm ngay trên fotki, nếu mà có trùng với ai thì chắc cũng chỉ do trùng hợp thôi, chứ mình ko lấy của ai hết.
FAV + Cmt = Lấy
1. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/225018/
2. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/226547/
3. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/224092/
4. https://fotki.yandex.ru/users/levu-sveta/album/222328/
5. https://fotki.yandex
:iconmeowngusi:meowngusi
:iconmeowngusi:meowngusi 254 156
[SHARE PSD] HAPPY 700 WATCHERS : PART 2 : :iconkhanhlinhcucheoo:KhanhLinhCucheoo 133 99
Journal
[SHARE] HAPPY 200+ WATCH
                                                     - Happy Birthday Luhann >33 -
                                                                      - Happy 200 Watcher -
                               - Thực sự là không có gì để SHARE hết nên giờ ReUp lại thôi TvT -
   
:iconminbcucheo123:minbcucheo123
:iconminbcucheo123:minbcucheo123 169 128
[SHAREPSD] HEELLLO SUMMMERR :iconminbcucheo123:minbcucheo123 233 284 [PACK SHARE] HAPPY 120+ WATCHERS :iconrisahhh:Risahhh 67 61 04072016. Dream World :iconrisahhh:Risahhh 19 6 [ PACK RENDER #12 ] YEEUN - CLC :iconrisahhh:Risahhh 28 9

Comments


Add a Comment:
 
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Nov 2, 2016
Watch back, please!!

Reply
:iconjadoo-cucheo:
Jadoo-cucheo Featured By Owner Jul 9, 2016
Watch back
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jul 10, 2016
sure
Reply
:iconcoby17:
Coby17 Featured By Owner Jun 24, 2016  Hobbyist Digital Artist
Thanks watch by Coby17

Bullet; PinkPlease enter here: Win 400 points or 1 free month DA membership

Its a contest!! for my dear watchers!/ Tambien estan las bases en español!
Reply
:iconyanarychimikado:
YanaryChimikado Featured By Owner Jun 20, 2016
- Watch back, please
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jun 20, 2016
ok
Reply
:iconrikayashi:
Rikayashi Featured By Owner Jun 17, 2016  Student Artist
. Thanks for the watch . 
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jun 18, 2016
watch back,ok
Reply
:iconmaeko-anikawa:
Maeko-Anikawa Featured By Owner Jun 16, 2016
. Watch for you.
. Watch back if you like
Reply
:iconmin2004:
Min2004 Featured By Owner Jun 16, 2016
Sure
Reply
Add a Comment: